Extra ondersteuning

Het is de kern van passend onderwijs dat wij ervoor zorgen dat ieder kind de kans krijgt om het beste uit zichzelf te halen. Dat vraagt maatwerk in het onderwijs: zowel voor de kinderen die extra zorg nodig hebben als voor kinderen die zonder extra zorgondersteuning onderwijs volgen.

Stamgroepleider

De stamgroepleider is verantwoordelijk voor alle kinderen in de stamgroep. Hij of zij kijkt wat het kind nodig heeft en past de aanpak daar zoveel mogelijk op aan. Hiermee sluiten wij aan bij dat wat het kind nodig heeft om zich te kunnen ontwikkelen.

Intern begeleider

De intern begeleider (ib'er) begeleidt de stamgroepleiders bij het bieden van het onderwijsaanbod dat past bij de kinderen. Heeft een kind extra zorg nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen? Dan kijkt de intern begeleider samen met de stamgroepleider en met de ouder(s)/verzorger(s) naar de onderwijsbehoefte van het kind. De aanpak vindt vooral binnen de eigen stamgroep plaats, zodat het kind zoveel mogelijk kan profiteren van het onderwijsaanbod in de stamgroep. 

Samenwerking

Voor het vinden van de juiste onderwijsbehoefte kunnen we een beroep doen op de ervaring en kennis vanuit het speciaal basisonderwijs. Daarbij kunnen we ook putten uit kennis bij collega-scholen binnen Openbaar Onderwijs Groningen.

Soms kan het gebeuren dat verder onderzoek nodig blijkt, of dat we buiten de school moeten zoeken naar een vorm van hulp voor ouders/verzorgers en/of kind. In sommige gevallen blijkt dat wij als school niet meer tegemoet kunnen komen aan de onderwijsbehoeften van een kind. Dan is het onze verantwoordelijkheid een passende oplossing te vinden binnen ons samenwerkingsverband.

Ouders en school

We vinden goede communicatie tussen ouders en school belangrijk. We willen graag een gezamenlijke verantwoordelijkheid in het begeleiden van kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Naast de officiële rechten en plichten, worden ouders in elke fase van onderzoek en begeleiding nauw bij de zorg en de beslissingen betrokken.

KCOO

Alle scholen binnen het openbaar onderwijs hebben vastgelegd welke basisondersteuning zij kinderen kunnen bieden. Als het kind bijvoorbeeld gedragsproblemen heeft of te weinig leerontwikkeling laat zien, zullen wij als school in eerste instantie zelf maatregelen treffen voor een goede ondersteuning.

Gaat het kind hierna op bepaalde ontwikkelingsdoelen alsnog niet of nauwelijks vooruit? Of blijft de werkhouding onvoldoende en kan de leerkracht of de school geen extra ondersteuning bieden in de groep? In dat geval kunnen wij het KCOO raadplegen. Dit is het kenniscentrum binnen het openbaar onderwijs. Het KCOO biedt gerichte ondersteuning op school, ze doen onderzoek naar de onderwijsbehoefte van de kinderen en ze adviseren ouders en leerkrachten over passend onderwijs.  

Mocht dit nodig zijn, dan neemt de intern begeleider van de school contact op met een medewerker van het KCOO voor een afspraak. De ouders/verzorgers van het kind worden hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer er verder onderzoek moet plaatsvinden vragen we de ouders/verzorgers altijd schriftelijk om toestemming.

WELKOM! DEZE WEBSITE MAAKT GEBRUIK VAN COOKIES


Op onze website maken we gebruik van functionele - en analytische cookies om de website optimaal te laten functioneren en waar mogelijk te verbeteren. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens.
Veel leesplezier!

Akkoord met de cookies